Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτής (Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών ή/και Οχημάτων ή/και εμπορευμάτων σε Δρομολόγια Ακτοπλοϊας). Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δεσμευθεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (αναφερόμενες και ως «προσωπικά δεδομένα» που έχουν συλλεγεί από τους εργαζόμενους / εργαζόμενες σε αυτήν και κάθε τρίτο φυσικό πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται με αυτή είτε ως επιβάτης είτε ως εκπρόσωπος εταιρείας / νομικού προσώπου.
Πάγια τακτική της Εταιρείας ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι να συλλέγονται μόνο προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχονται είτε λόγω νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων ή/και οικειοθελώς από κάθε εργαζόμενο / εργαζόμενη σε αυτή και κάθε τρίτο φυσικό πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται με αυτή είτε ως άτομο είτε ως εκπρόσωπος εταιρίας / νομικού προσώπου είτε ως υποκείμενο ασφάλισης.

1. Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις σε σχέση με την θαλάσσια μεταφορά επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων και επίσης θέματα προσωπικού, προσλήψεων, μισθοδοσίας και οποιωνδήποτε συναλλαγών με κρατικές αρχές, προμηθευτές και συνεργάτες. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, το υποκείμενο πρόσωπο ενημερώνεται κατά την στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιβάλλεται από το νόμο. Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρακαλεί κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του επιβάτη ή με σχέση μισθωτής εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί συναλλασσόμενο νομικό πρόσωπο να μην παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα στην Εταιρεία, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς της.
Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την πλευρά της δηλώνει ότι κανένα προσωπικό δεδομένο, το οποίο ευρίσκεται στην κατοχή της δεν θα παραχωρηθεί σε τρίτο φορέα / οργανισμό χωρίς να υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση ή χωρίς την έγγραφη συναίνεση του υποκειμένου προσώπου. Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει επίσης ότι λαμβάνει κάθε ανθρωπίνως δυνατό μέτρο ώστε να μην υπάρχει διαρροή ή απώλεια προσωπικών δεδομένων, τα οποία ευρίσκονται νομίμως στην κατοχή της.
Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντιλαμβάνεται την σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επιβατών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων συναλλασσομένων με αυτή φυσικών προσώπων, εφόσον όμως από την φύση των δραστηριοτήτων της είναι υποχρεωμένη να συλλέγει και να διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, εξασφαλίζει με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει μετάδοση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση αυτών και όπως αναφέρθηκε ανωτέρω λαμβάνει κάθε ανθρωπίνως δυνατό μέτρο ώστε να μην υπάρχει διαρροή ή απώλεια προσωπικών δεδομένων, τα οποία ευρίσκονται νομίμως στην κατοχή της.

2. Πρόσβαση
Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει διαθέσει προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, τα οποία τηρούνται από αυτή (ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» όπως ορίζεται στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και να τα αναθεωρήσει και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα, το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης όποιο πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλει ένα αίτημα ή εάν προβληματίζεται από κάτι από τα αναφερόμενα ανωτέρω, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω τηλεφώνου 2106131494, 2106135422 ή τηλεομοιοτυπίας 2108032180.
Επίσης, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από την Εταιρεία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω τηλεφώνου 2106131494, 2106135422 ή τηλεομοιοτυπίας 2106131494, 2106135422.

3. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων
Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ευρίσκονται στην διάθεση της περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να έχουν γνώση αυτών. Τα άτομα εντός της Εταιρείας, που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Μετά τη λήψη των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση. Καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζονται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχισθεί η τήρηση τους κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

4. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
Η Εταιρεία ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε συχνή ανασκόπηση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν αλλαγές θα καταγράφονται με ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην Δήλωση. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.goutoslines.gr) και θα ισχύει για τα υποκείμενα πρόσωπα και τα στοιχεία τους από την ημερομηνία αυτή. Τα υποκείμενα πρόσωπα ενθαρρύνονται να μελετούν κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζουν εάν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά τους δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Εισαγωγή
Σας διαβεβαιώνουμε ότι στη ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει για εμάς πρωταρχική σημασία. Για αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία και τη διασφάλιση ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από εμάς, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας μας.

Εταιρεία
Η ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ, με έδρα στα Βριλήσσια, Κονίτσης αρ. 43, 152 35, email: cs@goutoslines.com, τηλ: +302106131494, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@goutoslines.com ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο τηλεφωνικός σας αριθμός, πληροφορίες του δρομολογίου του ταξιδιού σας, κωδικός κράτησής σας, στοιχεία της συναλλαγής με την οποία πραγματοποιήσατε την κράτηση, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία της κάρτας με την οποία ολοκληρώσατε την πληρωμή, καθώς και πληροφορίες υγείας που σχετίζονται μόνο με την έκδοση εισιτηρίων, ή τυχόν αναφορές ατυχημάτων επιβαινόντων, καθώς και τυχόν μεταφορά ασθενών με πλοίο μας) τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν υπάρχει νόμιμος λόγος για αυτό.

Ως νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουν οριστεί οι παρακάτω:

 • η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο.
 • η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των επιβατών όσο και της εταιρείας. Για αυτό το λόγο, μπορεί να χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας σε διάφορα σημεία του πλοίου ώστε να διευκολύνεται η προστασία της ασφάλειας των φυσικών προσώπων, των αντικειμένων και του ίδιου του πλοίου.
 • η συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως π.χ. η επιστροφή ναύλων, η διαχείριση αιτήσεων για αποζημίωση, η διαχείριση παραπόνων, η έκπτωση σε εισιτήρια για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών κτλ. η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για υπηρεσίες, προσφορές από τη ΚΑΡΘΑΙΑ ΝE, ή από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Πώς πότε και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Για λόγους διαχείρισης κρατήσεων και παροχής των υπηρεσιών μας
  Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα για έκδοση εισιτηρίων, την είσοδο σε καμπίνες, την αντικατάσταση των εισιτηρίων ή την επιστροφή χρημάτων και τη διαχείριση των κρατήσεών σας.
 • Για λόγους επικοινωνία με τους επιβάτες
  Είναι πιθανή η ανάγκη επικοινωνίας μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για παράδειγμα για την επιβεβαίωση μιας κράτησης ή πληρωμής, για την ενημέρωση για το δρομολόγιό σας, για τη διαχείριση αιτημάτων / παραπόνων για μη ληφθείσες υπηρεσίες, τυχόν υλικές ζημιές ή άλλου είδους παράπονα.
 • Για λόγους ενημέρωσης νέων προσφορών
  Στην περίπτωση που μας παρέχετε τη συναίνεσή σας για αυτό, μπορούμε να σας στείλουμε προωθητικά μηνύματα για τις υπηρεσίες μας.
 • Για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών μας
  Οι επιχειρηματικοί μας σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εσάς, να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας, να ελέγχουμε τις συναλλαγές από τις πωλήσεις μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε σε τυχόν αιτήματα αμφισβητήσεων χρεώσεων των καρτών σας, αλλά και για να διαχειριζόμαστε τις εκκαθαρίσεις των πωλήσεων μας.
 • Για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις
  Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη συλλογής πληροφοριών για ατυχήματα επιβατών, σε περίπτωση αιτημάτων αντικατάστασης εισιτηρίων / επιστροφής χρημάτων, σε περίπτωση αιτημάτων αποζημίωσης επιβατών & ζημιών οχημάτων, για την τήρηση αρχείου παραπόνων και υποδείξεων των επιβατών.
 • Για λόγους διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών
  Σε μερικά σημεία του πλοίου γίνεται χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των φυσικών προσώπων, των αντικειμένων και του ίδιου του πλοίου.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας
Η ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ σας ενημερώνει ότι πραγματοποιεί κοινοποίηση προσωπικών σας δεδομένων μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου
  Σε περιπτώσεις που αυτό καταστεί απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση ενός δρομολογίου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όταν απαιτηθεί κατά περίπτωση η παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τη λίστα επιβατών και οχημάτων συγκεκριμένων δρομολογίων.
 • Συνεργάτες της εταιρείας μας (πρακτορεία, διαφημιστικές κτλ.)
  Η ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της στο δίκτυο συνεργατών της (π.χ. τα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων). Στις περιπτώσεις αυτές η ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει στους συνεργάτες της τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, υπογράφεται ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Επιπλέον η ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για υπηρεσίες και προσφορές, μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεση επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Όταν η επεξεργασία γίνεται για διαφημιστικούς λόγους, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ, βάσει του κανονισμού έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση
  Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα στη διόρθωση
  Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@goutoslines.com ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ.
 • Δικαίωμα στη διαγραφή
  Έχετε κάθε στιγμή δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας.  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
  Έχετε το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν υπάρχει αμφισβήτηση της ακρίβειας των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στην εναντίωση της επεξεργασίας
  Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα
  Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κοινά συμφωνημένη μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα για ανάκληση της συγκατάθεσης
  Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας, έχετε ανα πάσα στιγμή το δικαίωμα να την ανακαλέσετε. Αυτό δε συνεπάγεται νομικές συνέπειες για την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε. Τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε με γνωστοποίηση σε εμάς μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@goutoslines.com ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
  Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ εφαρμόζει όλα τα δυνατά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφάλεια κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες μας, συμβεί κάτι από τα παραπάνω για στοιχεία που σας αφορούν, αναλαμβάνουμε να σας ειδοποιήσουμε για αυτό το συντομότερο δυνατό.

Κατάρτιση Προφίλ
Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία για κατάρτιση προφίλ.

 

Call Now Button