Γενικοί Όροι Ταξιδίου

 1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με το ΠΔ 102/2019 – ΦΕΚ 182/Α/20-11-2019 τροποποιούνται οι διατάξεις του ΠΔ 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/ΕΚ/1998».

Για λόγους ασφαλείας, είναι υποχρεωτική η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για να είναι δυνατή η καταγραφή τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά.

Συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:

 • Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη (ολογράφως)
 • Το φύλο: άνδρας/γυναίκα
 • Η ιθαγένεια (π.χ.GR)
 • Η ημερομηνία γέννησης (ημέρα/ μήνας/ έτος)
 • Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από τον εκδότη στο σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλογή «Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου».

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται Ειδική Φροντίδα.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.

Παιδιά μέχρι 5 ετών (έως 4 ετών και 364 ημερών): είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων μαζί με ενήλικα.

 1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κάθε εισιτήριο επιβάτη είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση, την ημερομηνία, την διαδρομή και το δρομολόγιο για το οποίο εκδόθηκε.

 1. ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η αγορά εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων μπορεί να διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:

 • μέσω της ιστοσελίδας εδώ.
 • από όλα τα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία ταξιδιωτικά γραφεία ή ναυτικά πρακτορεία.

Για τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής σε ηλεκτρονική μορφή (e-ticket) ή και μέσω του Web Check-in (Boarding Pass) το οποίο είναι διαθέσιμο από 48 έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση του δρομολογίου.

Εναλλακτικά,

Παραλαμβάνονται από τα Κεντρικά μας Λιμενικά Πρακτορεία το αργότερο μια (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση:

 • Λιμένας Λαυρίου: KRIALIS TRAVEL +30 22920 22900/ 22901
 • Λιμένας Κέας: TO STEGADI +30 22880 21435
 • Λιμένας Κύθνου: BINIS TRAVEL +30 22810 32345

Για την παραλαβή των εισιτηρίων, θα πρέπει να προσκομιστεί το e-mail επιβεβαίωσης της κράτησης και η Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Οι δικαιούχοι εκπτώσεων θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι εκδόσεις εισιτηρίων μεταφοράς ασυνόδευτων οχημάτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τα
Κεντρικά Λιμενικά μας Πρακτορεία.
 

Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση εντύπου και παράδοσή του μαζί με το εισιτήριο κατά την επιβίβαση του οχήματος. 

Βρείτε το έντυπο εδώ.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Οι επιβάτες βάσει  νόμου υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 4948/2022 (Α΄125) υποχρεούνται να προσέρχονται στο πλοίο μισή (1/2) ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρουν τα οχήματά τους στον χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου.

Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.  Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά, πριν από την φόρτωσή τους στο πλοίο. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.

Οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση, εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, τότε υποχρεούται να δηλώσει στο Λογιστήριο του πλοίου και θα πρέπει να μεταφέρει εκτός του πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν).

 1. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AFVs)

Στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Αρ. Πρωτ.: 2070.0/28541/2024 στις 16/04/2024 και Θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα κατά τη μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AVFs) με Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία» και με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων στον χώρο μεταφοράς οχημάτων, τίθενται σε άμεση ισχύ από την εταιρία μας τα κάτωθι:

 • Απαγορεύεται η μεταφορά «ασυνόδευτων» οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs).
 • Κατά την φόρτωση AFVs καταγραφή του είδους τους και της θέσης στην οποία στοιβάζονται επί του πλοίου και τοποθέτηση από το πλήρωμα κατάλληλης σήμανσης σε εμφανές σημείο των οχημάτων.
 • Σε αμιγώς ηλεκτρικά (EV) ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά (HEV Plug- in) έλεγχος θερμοκρασίας συσσωρευτών. Το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών τους να μην υπερβαίνει το 40% της συνολικής χωρητικότητας αυτών.
 • Στα οχήματα λοιπών εναλλακτικών καύσιμων, όπως υγραερίου (LNG) ή φυσικού αερίου (CNG) οι δεξαμενές τους να μην περιέχουν καύσιμο άνω των 50% της συνολικής τους χωρητικότητας.
 • Μη φόρτωση και μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) που έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους, στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί. Ειδικότερα, σε περίπτωση ζημιάς με ασάφεια ως προς τη βλάβη ή όχι του συσσωρευτή τους, μη φόρτωση και μεταφορά τους. Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και η εταιρεία δύναται να το εξασφαλίσει με όποιο τρόπο αυτή ορίσει.
 • Επισήμανση στους επιβάτες-οδηγούς της ανάγκης για άμεση ενημέρωση του πληρώματος σε περίπτωση λήψης οποιασδήποτε ένδειξης συναγερμού από το όχημά τους.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η φόρτιση ηλεκτρικών (EV) και επαναφορτιζόμενων υβριδικών (HEV Plug- in) οχημάτων επί του πλοίου.
 • Στα οχήματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) περιλαμβάνονται:
 1. Τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες).
 2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα (υγραέριο, φυσικό αέριο).
 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

 1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (OpenDate)

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων σε εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (OpenDate) ώστε να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικό ταξίδι, εφόσον ζητηθεί.

Αλλαγές γίνονται μόνο από τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία γραφεία ταξιδίων ή ναυτικά πρακτορεία που έχουν εκδώσει τα εισιτήρια ή από τα Κεντρικά Λιμενικά Πρακτορεία της εταιρείας.

Τα εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) αντικαθίστανται από νέα εισιτήρια – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, της ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά ανάλογα με την διαθεσιμότητα για το ίδιο ή διαφορετικό ταξίδι. Για τα νέα εισιτήρια όλοι οι όροι ακύρωσης δεν ισχύουν και τυχόν διαφορά στην τιμή δεν επιστρέφεται. Τα νέα εισιτήρια δεν μπορούν να εκδοθούν με καμία έκπτωση αν τα αρχικά εισιτήρια δεν έχουν έκπτωση και τα εισιτήρια για τα οχήματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα εισιτήρια επιβατών και αντίστροφα.

Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) μέχρι και 4 ώρες προ απόπλου του πλοίου στην χαμηλή περίοδο.

Στην υψηλή περίοδο και νόμιμες αργίες τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) μέχρι και 24 ώρες προ απόπλου του πλοίου.

 Χαμηλή  Περίοδος:     

 • από 01-01-2024 έως 14-03-2024
 • από 27-03-2024 έως 25-04-2024
 • από 13-05-2024 έως 31-05-2024
 • από 16-09-2024 έως 29-09-2024

Υψηλή  Περίοδος:     

 • από 15-03-2024 έως 26-03-2024
 • από 26-04-2024 έως 12-05-2024
 • από 01-06-2024 έως 15-09-2024

Τα εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (OpenDate) ισχύουν έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία και ώρα έκδοσης των αρχικών εισιτηρίων. Είναι απαραίτητο πριν την επιβίβαση τα αρχικά εισιτήρια να αντικατασταθούν με νέα εισιτήρια. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδιού έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας οφείλουν να καταβάλλουν τη διαφορά.

Ηλεκτρονικά εισιτήρια που έχουν  αγοραστεί μέσω  της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) ΜΟΝΟ με αποστολή e-mail στο cs@goutoslines.com το οποίο θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη μέρα πριν τις αντίστοιχες προθεσμίες και όπου θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία της κράτησης καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα εισιτήρια είναι ήδη εκτυπωμένα για την αντικατάστασή τους είναι απαραίτητη η αποστολή τους στα Κεντρικά Γραφεία της GOUTOS LINES (με έξοδα του αποστολέα) ή  η προσκόμισή τους στο Κεντρικό Λιμενικό Πρακτορείο του λιμένα αναχώρησης.

 1. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Prepaid Ticket)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας υποστηρίζει την λειτουργία του προπληρωμένου εισιτηρίου (PTA).

 1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΝΑΥΛΟΥ

Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), δεν έχουν ακυρωτικά, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (Open Date) σε περίπτωση ακύρωσης έχουν παρακράτηση 50%, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ  Ο  ΝΑΥΛΟΣ.

Μετά την αναχώρηση, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) και η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στα πρακτορεία.

Ηλεκτρονικά εισιτήρια που έχουν  αγοραστεί μέσω  της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μπορούν να ακυρωθούν  ΜΟΝΟ με αποστολή e-mail στο cs@goutoslines.com το οποίο θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη μέρα πριν τις αντίστοιχες προθεσμίες και όπου θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία της κράτησης καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα εισιτήρια είναι ήδη εκτυπωμένα είναι απαραίτητη η αποστολή τους στα Κεντρικά Γραφεία της GOUTOS LINES (με έξοδα του αποστολέα) ή  η προσκόμισή τους στο Κεντρικό Λιμενικό Πρακτορείο του λιμένα αναχώρησης.

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορεί να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο.

 1. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΛΟΓΩ  ΔΥΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ
 • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ:

Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβαστούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

 • ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:

Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε, δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αντικατασταθούν  για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων ή να ακυρωθούν χωρίς ακυρωτικά εφόσον επιστραφούν αυτούσια τα σώματα των εισιτηρίων.

Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας www.goutoslines.gr για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

 1. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει όλα τα προγραμματισμένα της δρομολόγια. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη.

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Παρακαλούμε πολύ για την ορθή έκδοση των εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων καθώς και των εκπτωτικών εισιτηρίων προς αποφυγή ταλαιπωρίας των επιβατών. Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά των νόμιμων/  εμπορικών εκπτώσεων.

 1. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερο ναύλο.

Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μεταφέρονται με ευθύνη του κατόχου.

Η εταιρεία  ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, ΜΟΝΟ εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων, πολύτιμων  ειδών ή αποσκευών στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, στα οχήματα ή και στις καμπίνες.

Να μην τοποθετεί  αποσκευές ή αντικείμενα στα καθίσματα ή τις θέσεις επιβατών.

 1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το πλοίο μας διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσεων.

Να ενημερώνεται κατά την κράτηση του εισιτηρίου ο εκδότης ή η Εταιρεία ότι υπάρχει ανάγκη συνδρομής, να κοινοποιείται στο μεταφορέα το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά.

 1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Η μετακίνηση ασυνόδευτου ανήλικου επιβάτη που δεν έχει συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας του δεν επιτρέπεται.

Η μετακίνηση ανήλικων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15° έως το 18° έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης (sample PDF) από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
 • Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανήλικου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.
 • Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/ και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.

Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας, τηλ. +30 210 6135422 ή e-mail cs@goutoslines.com , καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

 1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Το πλοίο διαθέτει ειδικούς χώρους διαμονής (κλωβούς) κατοικίδιων μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς στα ανοικτά καταστρώματα επιβατών.

Τα μικρόσωμα ζώα συντροφιάς έως 10 κιλά μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους και στους ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους του πλοίου με την ένδειξη «ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ για τα ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ» – «PET FRIENDLY AREA» εφόσον μεταφέρονται σε ειδικούς κλωβούς και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού τους.

Το κατοικίδιο πρέπει να παραμένει συνέχεια στο κλουβί μεταφοράς με την πόρτα πάντα καλά κλεισμένη. Σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται το κατοικίδιό σας να κάθεται σε ένα κάθισμα.

Τα κατοικίδια που δεν ταξιδεύουν σε κλουβί θα πρέπει να παραμείνουν στους εξωτερικούς χώρους στα ανοικτά καταστρώματα επιβατών, να φέρουν ιμάντα/ λουρί και θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.

Οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τις Διωκτικές Αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας ανεξαρτήτως μεγέθους επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την καλή υγεία και τον εμβολιασμό τους και φέρουν ιμάντα/ λουρί.

Απαγορεύεται η παραμονή των μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς (>10 κιλών) εντός των κλειστών κοινόχρηστων χώρων ενδιαίτησης επιβατών και των κλειστών χώρων στοιβασίας οχημάτων.

Τα κατοικίδια πρέπει πάντα να συνοδεύονται, να φέρουν ιμάντα/ λουρί και να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και να είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πιθανή ζημιά ή βλάβη, που μπορεί να προκληθεί από το κατοικίδιό τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του Ν. 4830/2021/ΦΕΚ Τεύχος Α΄169/18.09.2021 (άρθρο 3 ), «Ζώο συντροφιάς» νοείται κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας. Αν άρθρα του παρόντος νόμου αφορούν συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γάτες, τότε αυτά αναφέρονται ρητώς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς και τα ζώα θεραπείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται ζώα άγριας πανίδας.

 1. ΝΟΜΟΣ 3730 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Με βάσει τον υπ’ αριθμόν 3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από 1η Ιουλίου 2009 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.

 1. ΝΑΥΛΟΙ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, τον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη κλπ).

Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη κλπ).

Οι εκπτώσεις δεν είναι συμψηφιστικές και δίδεται μόνο η μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση κάθε φορά.

Οι επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση παρακαλούνται να το δηλώσουν κατά την κράτηση και να φέρουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για όποιες διαφορές προκύψουν.

Τα Γκρουπ υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις απευθυνθείτε στο booking@goutoslines.com

Η Εταιρεία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική.

 1. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
 • Έκπτωση 100%
  • Παιδιά κάτω από 5 ετών (έως 4 ετών & 364 ημερών), με την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων μηδενικού ναύλου.
  • Άποροι, με Πιστοποιητικό της Οικείας Υπηρεσίας, Νομαρχίας, Δελτίου Ταυτότητας και Υπηρεσιακού Σημειώματος της Λιμενικής Αρχής κατά περίπτωση.
  • Προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: Αξιωματικοί, Ανθ/στές, Υπαξ/κοί, Λ/Φ  εν ενεργεία για τους ταξιδεύοντες για υπηρεσιακούς λόγους με την επίδειξη της Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας.
  • Δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξ/κοί, Λ/Φ όταν μετακινούνται ομαδικά και μέχρι 50 άτομα ανά πλοίο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Προσωπικό Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΝΑΝΠ με την επίδειξη της Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας.
  • Ναυαγοί

Σημ.: Τα εισιτήρια των Απόρων, Προσωπικό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξ/κοί, Λ/Φ, Προσωπικό Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΝΑΝΠ, Ναυαγοί εκδίδονται ΜΟΝΟ από τα κατά τόπους Κεντρικά Πρακτορεία της Εταιρείας.

 • Έκπτωση 50%
  • Παιδιά από 5 ετών και μίας ημέρας έως και 10 ετών (έως 10 ετών & 364 ημερών).
  • Τρίτεκνοι με την επίδειξη της Ειδικής Ταυτότητας Συλλόγου Τριτέκνων ή του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης. Τα τέκνα των τριτέκνων δικαιούνται την έκπτωση με την επίδειξη της Κάρτας Ταυτότητας Τριτέκνου.
  •  Πολύτεκνοι με την επίδειξη του Βιβλιαρίου (Ταυτότητα) Πολυτέκνων. Τα τέκνα των Πολυτέκνων δικαιούνται την έκπτωση με την επίδειξη του Βιβλιαρίου (Ταυτότητα) Πολυτέκνων.
  • Συνταξιούχοι ΝΑΤ (με επίδειξη Αποδεικτικού Συνταξιοδοτικού Εντύπου)
  • Άτομα με Αναπηρία ή Μειωμένη Κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (με την επίδειξη της Απόφασης των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ) ή των Υγειονομικών Επιτροπών της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή Ασφαλιστικού Φορέα μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους).
  • Συνοδοί ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με Παραπληγία – Τετραπληγία, Τύφλωση, Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό και Σύνδρομο Down).
  • Ανάπηροι Πολέμου, τα Θύματα Πολέμου και οι Βοηθοί ή Συνοδοί αυτών (Θεραπενίδες ή Θεράποντες με Δελτίο Ειδικής Ταυτότητας αποδεικνύουσας την ιδιότητά τους για τις περιπτώσεις Α&Β και Επίσημη Βεβαίωση Ιδιότητας για την περίπτωση Γ).
  • Φοιτητές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ (με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή Δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας για τους σπουδαστές ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ).
  • Κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC ισχύει ΜΟΝΟ για τους Φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων (ΑΕΙ).
 1. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Έκπτωση 100%
  • Οχήματα ΥΝΑΝΠ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ..
 • Έκπτωση 50%
  • Αναπηρικά Οχήματα Ι.Χ.Ε. (εφόσον συνοδεύονται από τον Δικαιούχο και φέρουν Ειδικές Πινακίδες Αναπήρων Πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες – Δελτίο Στάθμευσης «ΑΜΑ»).
 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

Οι επιβάτες που έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή μετά την αποβίβαση, στα Κεντρικά Γραφεία της Goutos Lines, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ. +30 210-6135422, e-mail: cs@goutoslines.com.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου, της δημόσιας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Οι επιβάτες να μην παραμένουν στους χώρους οχημάτων. Εξαιρούνται οι οδηγοί τους, κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από τα πλοία.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών και άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών εν πλω. Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανόν να ελεγχθούν.

Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους λιμενικές αρχές.

Μετά την επιβίβαση, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπευθύνων αξιωματικών του πλοίου.

Απαγορεύεται η παραμονή και πρόσβαση στο χώρο οχημάτων του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, πρέπει να μεταφέρει εκτός του πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν).

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλείσθε να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου ή στην θάλασσα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο επιβάτης έχει στην κατοχή του όπλο, υποχρεούται να το παραδώσει κατά την επιβίβαση στον Πλοίαρχο προς φύλαξη και να επιδείξει την άδεια οπλοκατοχής/ οπλοφορίας.

 1. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥ

Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού αρχικά στον εκδότη του εισιτηρίου ή στην Πλοιοκτήτρια Εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.

 1. ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο +30 210-6135422 ή μέσω e-mail στην διεύθυνση cs@goutoslines.com.

Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας:

Διεύθυνση

Κονίτσης 43, Βριλήσσια,
Τ.Κ.: 152 35, Αθήνα

Τηλέφωνο / Fax

Τηλέφωνα: 2106131494 - 2106135422
Φαξ: 210 8032180

Email

cs@goutoslines.com
booking@goutoslines.com

Call Now Button